Cart is empty

Garantiservice och support

Frontpage Garantiservice och support

Försäljningsvillkor och ansvarsförhållanden

Vid frågor om service och garanti, kontakta Service Desk: 08-559 105 00

 

1. Priser

Priser redovisas exklusive moms och frakt. Priser uppdateras i realtid och Visolit har rätt att ändra offererade priser utan föregående avisering. Försäljning sker efter särskilt kreditprövning mot faktura som förfaller till betalning 30 dagar från fakturadatum. Frakt tillkommer på samtliga ordrar. Den totala fraktkostnaden räknas ut vid fakturering av ordern då det framgår vad försändelsen väger, om försändelsen är skrymmande, måste levereras på pall, om den omfattar flera kollin och/eller levereras från olika lager.
 

2. Returhantering

Returrätt vid felbeställning av lagervaror : Vid felbeställning har Kunden full returrätt förutsatt att nedanstående returvillkor är uppfyllda. Observera att endast lagervaror kan returneras. Retur orsakad av distributören eller Visolit genererar ingen extra kostnad för Kunden.
 
Returvillkor:
 • Ansökan om retur skall göras till Visolit senast 10 dagar efter fakturadatum och innan Produkten returneras. Returen skall vara distributören tillhanda senast 14 dagar efter fakturadatum.
 • Produkten skall vara helt oanvänd och returneras i obruten originalförpackning fri från smuts, skador, packtejp och all form av märkning. Retur av programvara med bruten plombering godkännes ej.
 • Produkten skall ingå i distributörens lagersortiment vid returtillfället. Retur av beställningsvaror eller utgångna Produkter godkännes ej.
 • Produkterna skall returneras till distributören med betald frakt av Kunden.
 • Ansökan om retur skall göras via Visolits webshop.

 

Prissättning vid returer:
 • Returnerade Produkter krediteras med det lägsta av fakturerat pris och gällande pris vid returtidpunkten. Kunden debiteras en returavgift enligt distributörernas prislistor.
 • Administration kopplad till returer hanterar Visolit och Kunden ansvarar för att produkten returneras till distributören.
 • Returrätt vid trasig Produkt (DOA = Dead On Arrival)
 • Om Produkt visar sig trasig vid leveranstillfället bistår Visolit Kundens användare med retur av produkt enligt respektive tillverkares garantivillkor.

3. Villkor och rutiner vid transportskador

 • Distributören ansvarar för eventuella skador som uppstår under transporten. Samtliga leveranser är försäkrade under hela transporten fram till det att godset ställts till mottagarens förfogande på angiven ort (enligt Incoterms 2000 DDU mottagaradress) förutsatt att villkoren nedan är uppfyllda.

 

Kunden ansvarar för:

 • Att inspektera godset och kontrollera antal kollin. Synliga transportskador på godset ska alltid anmälas på plats till transportören av mottagaren. Eventuella avvikelser skall noteras på frakthandlingen och motkvitteras av chauffören för att reklamation skall vara giltig.
 • Dolda skador som inte upptäckts direkt vid leveransen, där endast innehållet är skadat och inte emballaget, måste anmälas av mottagaren till transportören senast 7 dagar efter mottagandet.
 • Mottagaren måste alltid spara emballaget för att få skadan åtgärdad.

 

4. Ansvarsbegränsning

 • För Produkter som levererats enligt Avtalet gäller respektive tillverkares felansvarsbestämmelser och eventuella garantier. Visolit lämnar inga garantier avseende Produkter, dess säljbarhet eller lämplighet för visst ändamål eller dylikt.
 • Kunden kontaktar själv tillverkaren i dessa fall.

 

Visolit ansvarar inte för:

 • förseningar hos tredjepartsleverantör eller för förseningar hos part som ombesörjer frakt till/från kund.
 • de fall Kundens val av leverantör, produkt, inköpsrutin eller motsvarande påverkar Visolits möjlighet att uppfylla kraven på leverans.
 • skada som uppstår för Kunden med anledning av Visolits tillhandahållande av tjänst eller produktleverans med mindre än att Visolit orsakat skadan till följd av grov vårdslöshet eller uppsåt.
 • skada som kan uppkomma om kunden begär att Visolit skall utföra arbetsuppgift hos tredje man eller för tredje mans räkning
 • något fall av indirekt skada, utebliven vinst, skada hos tredje man eller andra följdskador och ej heller förlust av data.
 • något fall av skador som är hänförliga till underleverantörer eller andra utomstående parter.
 • Registrering av utökad garanti för viss produkt som beställts av Kunden
 • Slutligen skall Visolits skadeståndsansvar per skada i samtliga fall inte överstiga det lägre av tio (10) prisbasbeloppet och leveransens värde. Serieskador är ett skadetillfälle
 
Om Kunden inte påkallat ansvar inom tre (3) månader från skadetillfället, äger Kunden inte längre rätt att utkräva ansvar av Visolit med anledning av den påstådda skadan.
 

Copyright © 2021 Visolit Sverige AB. All rights reserved